Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Zarządzanie, partycypacja, edukacja – nowa droga gruzińskiego samorządu

W dniach 16–20.06.2008 r. 4 pol­skich kon­sul­tan­tów prze­by­wało w Gruzji.

16 czerwca odbyło się spo­tka­nie z gru­ziń­skimi part­ne­rami (CEGSTAR) i przed­sta­wi­cie­lami par­la­mentu Komi­sji ds. Samo­rządu Tery­to­rial­nego i Tere­nów Wyso­ko­gór­skich celem omó­wie­nia har­mo­no­gramu działań.

W dniach 16–17 czerwca w Tbi­lisi odbyło się semi­na­rium (uczest­ni­czyły w nim 34 osoby), w trak­cie któ­rego prze­ka­zane zostały pol­skie doświad­cze­nia reformy samo­rzą­do­wej dot. zarzą­dza­nia urzę­dem, budo­wa­nia modelu admi­ni­stra­cji przej­rzy­stej i par­ty­cy­pa­cyj­nej, kształ­ce­nia roz­wią­zań kształ­ce­nia pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji publicznej.

W dniach 18 — 20 czerwca pol­scy kon­sul­tanci odbyli wizytę w Urzę­dzie Mia­sta w Ter­dżoli i w Urzę­dzie Mia­sta w Tki­buli. W spo­tka­niach uczest­ni­czyła kadra kie­row­ni­cza, pra­cow­nicy urzędu oraz radni.

W trak­cie spo­tkań omó­wiona została tema­tyka doty­cząca struk­tury i funk­cjo­no­wa­nia admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej w Pol­sce i w Gru­zji (wspólna wymiana doświadczeń).

Odbyły się także spo­tka­nia z przed­sta­wi­cie­lami orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych dzia­ła­ją­cych na tere­nie regionu Imereti.

« Wróć do listy aktualności