Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


ZAPYTANIE OFERTOWE


Lublin, 30 sierp­nia 2011 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich zwana dalej Zama­wia­ją­cym, sto­su­jąc zasadę kon­ku­ren­cyj­no­ści zapra­sza do zło­że­nia oferty, któ­rej celem jest wyło­nie­nie Wyko­nawcy na prze­pro­wa­dze­nie Warsz­ta­tów „Ja i moja praca” w związku z reali­za­cją pro­jektu „Samo­dzielne i pro­fe­sjo­nalne kadry medyczne XXI w.” w ramach PO KL, Prio­ry­tet VIII Regio­nalne kadry gospo­darki, Dzia­ła­nie 8.1. Roz­wój pra­cow­ni­ków i przed­się­biorstw w regio­nie, Pod­dzia­ła­nie 8.1.1 Wspie­ra­nie roz­woju kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych i doradz­two dla przed­się­biorstw współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego.

Część I: Spe­cy­fi­ka­cja przed­miotu zapytania.

1. Przed­mio­tem niniej­szego zapy­ta­nia jest nabór Wyko­naw­ców – tre­ne­rów (łącz­nie 3 osoby), któ­rych zada­niem będzie prze­pro­wa­dze­nie warsz­ta­tów „Ja i moja praca” dla 300 uczest­ni­ków pro­jektu „Samo­dzielne i pro­fe­sjo­nalne kadry medyczne XXI w.” na które składa się

30 godz. zajęć gru­po­wych w 20 oso­bo­wych grupach

2. Wspólny Słow­nik Zamó­wień (CPV): 80500000–9 – usługi szkoleniowe

3. Wyko­nawcy zobo­wią­zują się do prze­pro­wa­dze­nia warsz­ta­tów z w/w zakresu w wymiarze

450 godz. gru­po­wych spo­tkań (15 grup 20-osobowych po 30 godzin na grupę) dla 300 uczest­ni­ków projektu.

4. Prze­wi­dy­wany okres reali­za­cji zamó­wie­nia od paź­dzier­nika 2011 r. do końca lutego 2012 r.

5. Warsz­taty pro­wa­dzone będą w sali szko­le­nio­wej wska­za­nej przez Zamawiającego.

6. Z Wyko­naw­cami zosta­nie uzgod­niony indy­wi­du­alny har­mo­no­gram zajęć uwzględ­nia­jący wyma­ganą czę­sto­tli­wość pro­wa­dzo­nych zajęć.

7. Zaję­cia mają być zre­ali­zo­wane zgod­nie z pro­gra­mem szko­le­nia, który powi­nien zawie­rać nastę­pu­jące zagadnienia:

- auto­pro­mo­cja

- auto­pre­zen­ta­cja

- psy­cho­lo­giczne aspekty pracy

- zarzą­dza­nie samym sobą

- zarzą­dza­nie swoja pracą

- radze­nie sobie ze stresem

- kon­takty inter­per­so­nalne w miej­scu pracy

- pozy­ska­nie umie­jęt­no­ści radze­nia sobie z kon­flik­to­wym, trud­nym odbiorcą

Część II: Wyma­ga­nia wobec Wyko­naw­ców – trenerów:

- wykształ­ce­nie wyższe

- doświad­cze­nia w zakre­sie pro­wa­dze­nia warsz­ta­tów z w/w tematyki

Część III: Spo­soby poro­zu­mie­wa­nia się Zamawiającym.

Ewen­tu­alne pyta­nia pro­szę kie­ro­wać do:

Fun­da­cja Ini­cja­tyw Menedżerskich

ul. I Armii Woj­ska Pol­skiego 5/7

20–078 Lublin

tel. 81 441 33 44, tel./fax 81 532 14 25

e-mail: biuro@fim.org.pl

www.fim.org.pl

Imię i nazwi­sko osoby upo­waż­nio­nej do kon­taktu: Bożena Pro­kop, bozena.prokop@fim.org.pl

Wszel­kiego rodzaju oferty, oświad­cze­nia, zapy­ta­nia, zawia­do­mie­nia, infor­ma­cje itp. Zamawiający

i Wyko­nawcy prze­ka­zują w for­mie pisem­nej, tele­fo­nicz­nie lub drogą elek­tro­niczną na podany powy­żej adres email.

Część IV: Ter­min skła­da­nia ofert.

Oferty, wg wzoru for­mu­la­rza ofer­to­wego sta­no­wią­cego załącz­nik 1 i 2, należy skła­dać do dnia 7.09.2011 do godziny 14.00 oso­bi­ście lub za pośred­nic­twem poczty tra­dy­cyj­nej na adres Zama­wia­ją­cego wska­zany w Czę­ści III.

Część V: Spo­sób przy­go­to­wa­nia i skła­da­nia ofert.

1. Oferta powinna zawie­rać oświad­cze­nie Wyko­nawcy, że jest zwią­zany ofertą przez okres

1 mie­siąca od dnia, w któ­rym upływa ter­min skła­da­nia ofert.

2. Oferta powinna zawie­rać w szczególności:

a) kosz­to­rys ofer­towy — cenę brutto (z VAT) w prze­li­cze­niu na jedną godzinę pracy trenera

b) cv trenera

c) wypeł­niony zał. nr 1 i 2 do zapy­ta­nia ofertowego

3. Wyko­nawcy pono­szą wszel­kie koszty zwią­zane z przy­go­to­wa­niem i zło­że­niem oferty.

4. Oferty zło­żone po ter­mi­nie ozna­czo­nym w pkt. 1 pozo­staną bez merytorycznego

ich roz­pa­trze­nia.

5. Ofe­rent może – przed upły­wem ter­minu skła­da­nia ofert – zmie­nić bądź wyco­fać ofertę.

Część VI: Kry­te­ria i spo­sób wyboru naj­ko­rzyst­niej­szej oferty.

1. Komi­syjna ocena ofert nastąpi w dniu 8.09.2011 r., infor­ma­cja o wynikach

i wybo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej oferty zosta­nie prze­ka­zana oso­bom, które zło­żyły swoją ofertę.

2. Oferty zostaną oce­nione pod wzglę­dem sta­wia­nych im w niniej­szym zapy­ta­niu ofer­to­wym wymo­gów for­mal­nych oraz mery­to­rycz­nych. W przy­padku, gdy oferta nie będzie speł­niać wymo­gów for­mal­nych zosta­nie odrzu­cona. Z tytułu odrzu­ce­nia oferty, Wykonawcom

nie przy­słu­gują żadne rosz­cze­nia wzglę­dem Zleceniodawcy.

3. Oferty na pod­sta­wie zło­żo­nych doku­men­tów zostaną pod­dane oce­nie merytorycznej

wg. nastę­pu­ją­cych kry­te­riów (100 pkt = 100%):

a. cena – waga punk­towa max 50 pkt.

b. posia­da­nie doświad­cze­nia w zakre­sie pro­wa­dze­nia warsz­ta­tów z w/w tema­tów — waga punk­towa max 50 pkt.

50 pkt – 10 i wię­cej prze­pro­wa­dzo­nych warsztatów

30 pkt – 7–9 prze­pro­wa­dzo­nych warsztatów

20 pkt – 5–6 i wię­cej prze­pro­wa­dzo­nych warsztatów

10 pkt – poni­żej 5 prze­pro­wa­dzo­nych warsztatów

4. Na pod­sta­wie zebra­nych ofert nastąpi wybór tre­ne­rów któ­rzy otrzy­mają ponad

60 punk­tów. Mak­sy­malna liczba punk­tów do uzy­ska­nia – 100 pkt.

5. Do współ­pracy wybra­nych zosta­nie 3 tre­ne­rów z naj­więk­szą liczbą punktów.

6. Tre­ne­rzy z naj­wyż­sza liczbą punk­tów będą mieli pierw­szeń­stwo przy zatrudnieniu

w ramach pro­jektu. W przy­padku gdy tre­ner z naj­wyż­szą liczba punk­tów nie może świad­czyć usługi w okre­ślo­nym ter­mi­nie jego miej­sce zaj­muje następny tre­ner z listy.

 Część VIII: Posta­no­wie­nia ogólne

1. W celu zapew­nie­nia przej­rzy­sto­ści pro­ce­dur i porów­ny­wal­no­ści ofert nie prze­wi­duje się skła­da­nia ofert zawie­ra­ją­cych jakie­kol­wiek warunki i/lub zastrzeżenia.

2. Nie jest dopusz­czalne skła­da­nie ofert wariantowych.

3. Ofe­renci nie mogą korzy­stać z usług podwykonawców.

4. Infor­mu­jemy, że powyż­sze zapy­ta­nie nie sta­nowi oferty zawar­cia umowy ani też oferty pro­wa­dze­nia nego­cja­cji w tym celu i jest skie­ro­wane do wielu adresatów.

5. Zama­wia­jący zastrzega sobie prawo do:

• zamknię­cia niniej­szego postę­po­wa­nia bez wyboru jakiej­kol­wiek oferty i bez poda­nia przy­czyny, o czym poin­for­muje nie­zwłocz­nie wszyst­kich Oferentów

• wystą­pie­nia z zapy­ta­niem doty­czą­cym dodat­ko­wych infor­ma­cji, dokumentów

lub wyja­śnień.

6. O wyni­kach postę­po­wa­nia Ofe­renci nie­obecni na ich ogło­sze­niu zostaną powia­do­mieni indywidualnie.

Załącz­niki:
zapytanie_ofertowe
oferta_-_zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego
oferta_-_zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego

Pro­jekt współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego

 

« Wróć do listy aktualności