Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/PAS/2012 — BADANIA ANKIETOWE

Przed­mio­tem niniej­szego zapy­ta­nia jest nabór sied­mio­oso­bo­wego zespołu ankie­te­rów, któ­rych zada­niem będzie prze­pro­wa­dze­nie ankiet jako­ści życia i zarzą­dza­nia w ramach pro­jektu „Pro­gram Aktyw­no­ści Samo­rzą­do­wej PAS – inno­wa­cyjne narzę­dzie uspo­łecz­nio­nego pro­cesu moni­to­ro­wa­nia usług publicz­nych ” – numer umowy POKL.05.02.01–00-132/10, współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego.Poni­żej znajdą Pań­stwo wszyst­kie nie­zbędne dokumenty.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 11 maja 2012 roku o godz. 10:00.

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych !

 

Zapy­ta­nie ofer­towe 3PAS2012– ankie­te­rzy PAS

Zal_nr_1_formularz_oferty_do_ZO_3PAS2012.doc

Zal_nr_1_formularz_oferty_do_ZO_3PAS2012.pdf

Zal_nr_2 PAS_Kwestionariusz_ankiety_jakosc_zycia_ZO_3PAS2012

Zal_nr_3 PAS_Kwestionariusz_ankiety_jakosc_zycia_ZO_3PAS2012

Zal_nr_4_oświadzczenie_o_braku_powiązań_do_ZO_3PAS2012.doc

Zal_nr_4_oświadzczenie_o_braku_powiązań_do_ZO_3PAS2012.pdf

« Wróć do listy aktualności