Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Zapytanie ofertowe nr 3/7.2.1/2014

Tre­ner szko­le­nia “Mena­ger pro­duktu tury­stycz­nego” i szko­le­nia “Księgowość”

Zapy­ta­nie ofer­towe 3

1_oferta

1a_oswiadczenie_o_braku_powiazan

1b_CV_wzor_UE

1c_wykaz zre­ali­zo­wa­nych uslug

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego

« Wróć do listy aktualności