Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Zapytanie ofertowe nr 2/DZ/2017 — Doradca zawodowy

W związku z reali­za­cją pro­jektu „DOBRY ZAWÓD DLA CIEBIE” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­nia jest wybór 2 dorad­ców zawo­do­wych, któ­rych zada­niem będzie opra­co­wa­nie Indy­wi­du­al­nych Pla­nów Dzia­ła­nia oraz prze­pro­wa­dze­nie indy­wi­du­al­nych spo­tkań z porad­nic­twa zawo­do­wego dla 15 uczest­ni­ków pro­jektu tj. osób nie­pra­cu­ją­cych z niskimi kwa­li­fi­ka­cjami, w wieku powy­żej 30 roku życia z woje­wódz­twa lubelskiego.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 12.05.2017 r. (pią­tek) o godz. 9.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach Pro­jekt „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wany jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa.

Szcze­gół zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami zamiesz­czone są poniżej:

 

Zapytanie_ofertowe_2_DZ_2017,

Załącz­nik nr 1– For­mu­larz oferty — 2_DZ_2017

Załącz­nik nr 2 — Oświad­cze­nie o braku powiązań

Załącz­nik nr 3 — For­mu­larz potwier­dza­jący speł­nia­nie wymagań

Załącz­nik nr 4 — Wzór — Umowa zlecenie

 

« Wróć do listy aktualności