Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Zapytanie ofertowe nr 1/DZ/2016 — protokół z wyboru wykonawców

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu „Dobry zawód dla Cie­bie”  i pro­wa­dzo­nym wybo­rem:

  • w Czę­ści 1 — 5 dorad­ców zawo­do­wych, któ­rych zada­niem będzie: opra­co­wa­nie Indy­wi­du­al­nych Pla­nów Działania,
  • w Czę­ści 2 – 2 dorad­ców zawo­do­wych, któ­rych zada­niem będzie prze­pro­wa­dze­nie warsz­ta­tów gru­po­wych w zakre­sie porad­nic­twa zawodowego
  • w Czę­ści 3 -  5 dorad­ców zawo­do­wych, któ­rych zada­niem będzie prze­pro­wa­dze­nie badań za pomocą Macie­rzy kom­pe­ten­cji, któ­rych rezul­ta­tem będzie realna ocena szans danej osoby na pod­ję­cie zatrud­nie­nia, zbu­do­wa­nie stra­te­gii mar­ke­tingu wła­snej osoby oraz naby­cie umie­jęt­no­ści aktyw­nego poszu­ki­wa­nia pracy i radze­nia sobie na trud­nym otwar­tym rynku pracy Na zakoń­cze­nie wspar­cia doradcy wraz z uczest­ni­kami opra­cują plan roz­woju zawo­dowo – spo­łecz­nego, w któ­rym zostaną okre­ślone cele, metody ich osią­gnię­cia oraz obszary, nad któ­rymi uczest­nik powi­nien pracować,

zamiesz­czamy pro­to­kół wyboru ofert:

Pro­to­kół z wyboru ofert.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Dobry zawód dla Cie­bie”, dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa

« Wróć do listy aktualności