Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Zapytanie ofertowe nr 1/DZ/2016 — informacja dot. Wykonawców

W ramach toczo­nego postę­po­wa­nia pro­wa­dzo­nego w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego celem był wybór w:

Część 1 — 5 dorad­ców zawo­do­wych,

Część 2 – 2 dorad­ców zawo­do­wych,

Część 3 -  5 dorad­ców zawodowych.

nie pod­pi­sano umów na reali­za­cję usług z wybra­nymi Wyko­naw­cami  (zapy­ta­nie ofer­towe nr 1/DZ/2016 z dnia 28.10.2016 r.)

W związku z tym zosta­nie ogło­szone kolejne postępowanie.

« Wróć do listy aktualności