Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Zapytanie ofertowe

 

Zapra­szamy do skła­da­nia ofert na orga­ni­za­cję obozu dla mło­dzieży w ramach pro­jektu “Świat dobrej przyszłości”

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Świat dobrej przy­szło­ści” w ramach Pod­dzia­ła­nia 7.2.2 POKL, współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego ser­decz­nie zapra­szamy do skła­da­nia ofert na zapew­nie­nie zaka­te­ro­wa­nia i wyży­wie­nia oraz orga­ni­za­cję zajęć tema­tycz­nych pod­czas obozu 

Szcze­góły oferty zamiesz­czone są w załącz­ni­kach wiadomości.

 

SIWZ_ŚWIAT_DOBREJ_PRZYSZŁOŚCI._II

Zał 1_Formularz oferty_II (doc.)

Zał 2_ Pro­gram obozu oraz zajęć dodatkowych_II

 Zał 3_ Wzór umowy SDP

 Zał 4_Formularz o speł­nia­niu wyma­gań _II

 Zał 5_ Oświad­cze­nie o braku powią­zań _II (pdf.)

 

Wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie:  www.fim.org.pl/projekt/swiat/  

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego

 

 

 

 

 

 

 

« Wróć do listy aktualności