Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Zapytanie ofertowe

Przed­mio­tem niniej­szego zapy­ta­nia jest nabór dwóch ankie­te­rów, któ­rych zada­niem będzie prze­pro­wa­dze­nie ankiet jako­ści życia w ramach pro­jektu „Pro­gram Aktyw­no­ści Samo­rzą­do­wej PAS – inno­wa­cyjne narzę­dzie uspo­łecz­nio­nego pro­cesu moni­to­ro­wa­nia usług publicz­nych ” – numer umowy POKL.05.02.01–00-132/10–01, współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego.

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje w załączeniu.

Zapy­ta­nie ofer­towe 1 PAS 2014– ankie­te­rzy PAS (pdf)

Załącz­nik nr 1 (doc)

Załącz­nik nr 1 (pdf)

Załącz­nik nr 2 (doc)

Załącz­nik nr 2 (pdf)

Załącz­nik nr 3 (doc)

Załącz­nik nr 3 (pdf)

 

 

 

 

« Wróć do listy aktualności