Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich zwraca się z zapy­ta­niem ofer­to­wym dot. reali­za­cji usługi pole­ga­ją­cej na przy­go­to­wa­niu, wydruku i kol­por­tażu „Pod­ręcz­nika zarzą­dza­nia par­ty­cy­pa­cyj­nego” na tere­nie mia­sta Lublina, w postaci dodatku do dzien­nego wyda­nia gazety w nakła­dzie min. 24,5 tys. sztuk

Doda­tek powi­nien zostać dołą­czony do dzien­nego wyda­nia gazety mie­siącu grud­niu 2013 r.

Doda­tek będzie zawie­rał od 4 do 8 stron. Zawar­tość mery­to­ryczna zosta­nie opra­co­wana przez Zama­wia­ją­cego (Fun­da­cję Ini­cja­tyw Menedżerskich).

Opra­co­wa­nie gra­ficzne i skład dodatku powi­nien być na bie­żąco kon­sul­to­wany z Zamawiającym.

Zapy­ta­nie ofer­towe doty­czy reali­za­cji pro­jektu “Lubel­ski sys­tem par­ty­cy­pa­cji spo­łecz­nej” współ­fi­nan­so­wa­nego przez Szwaj­ca­rię w ramach szwaj­car­skiego pro­gramu współ­pracy z nowymi kra­jami człon­kow­skimi Unii Euro­pej­skiej. Istotą pro­jektu “Lubel­ski sys­tem par­ty­cy­pa­cji spo­łecz­nej” jest wzrost udziału miesz­kań­ców Lublina we współ­za­rzą­dza­niu mia­stem poprzez opra­co­wa­nie i wdro­że­nie lubel­skiego sys­temu par­ty­cy­pa­cji społecznej.

Ofe­rent powi­nien posia­dać sprzęt, kom­pe­ten­cje i doświad­cze­nie nie­zbędne do reali­za­cji usługi.

Odpo­wie­dzi na zapy­ta­nie ofer­towe pro­simy prze­słać wg załą­czo­nego for­mu­la­rza do dnia 22.11.2013 r.

Kry­te­ria oceny ofert:

• cena – 50%

• nakład dodatku – 10%

• forma gra­ficzna – 20%

• dzień emi­sji – 10%

• for­mat i liczba stron – 10%

 Osoba do kon­taktu ze strony Zamawiającego:

Marek Mły­nar­czyk

tel.: 81 441 33 44

kom.: 664 706 892

email: marek.mlynarczyk@fim.org.pl

 Zapy­ta­nie ofer­towe prasa (pdf)

Zapy­ta­nie ofer­towe prasa — for­mu­larz (doc)

« Wróć do listy aktualności