Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Zapytanie ofertowe

Zapy­ta­nie ofer­towe w ramach pro­jektu “Przy­ja­zny świat”

Zapra­szamy do skła­da­nia ofert na reali­za­cję zada­nia pole­ga­ją­cego na pracy z oso­bami cho­rymi psy­chicz­nie z terenu woje­wódz­twa lubel­skiego w wieku 15–25 lat według inno­wa­cyj­nej metody wspar­cia wypra­co­wa­nej w ramach pro­jektu “Przy­ja­zny Świat” współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego.

Treść zapy­ta­nia ofer­to­wego wraz z załącz­ni­kami pre­zen­tu­jemy poniżej:

Zapytanie_ofertowe (pdf)

Zalacznik_Nr_1_formularz_oferty (pdf)

Zalacznik_nr_2_analiza_ryzyka (doc)

Zalacznik_Nr_3_Podrecznik_Przyjazny_Swiat (pdf)

Zał_nr_1_do_Podrecznika (pdf)

Zal_nr_2_do_Podrecznika (pdf)

Zal_nr_3_do_Podrecznika (pdf)

Zal_nr_7_do_Podrecznika (pdf)

Zal_nr_10_do_Podrecznika (pdf)

Zalacznik_nr_4_wzor_umowy (pdf)

Zalacznik_nr_5_oswiadczenie_o_braku_powiazan (pdf)

Zalacznik_nr_6_deklaracja_oferenta (pdf)

 

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego

Wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie: www.fim.org.pl/projekt/przyjaznyswiat/

 

« Wróć do listy aktualności