Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Zapytanie ofertowe 2/SWD/2017– protokół z otwarcia ofert

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włą­cze­nie, Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich dot.  Zakupu usługi szko­le­nio­wej „Spa­wa­nie w osło­nie gazów metodą MAG” dla 2 uczest­ni­ków w wymia­rze 120 godzin poni­żej zamiesz­czamy pro­to­kół z otwar­cia ofert:

protokol_otwarcia_ofert-2 swd 2017

« Wróć do listy aktualności