Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Zapytanie ofertowe 2/SOP/2017 z dn. 19.01.2017

W związku z Zapy­ta­niem Ofer­to­wym Nr 2/SOP/2017 z dn. 19.01.2017 , pro­wa­dzo­nym na potrzeby pro­jektu „Samo­rząd otwarty na przed­się­bior­ców”,dofi­nan­so­wa­nego z Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Wie­dza Edu­ka­cja Roz­wój 2014–2020, współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego, Oś Prio­ry­te­towa: II Efek­tywne poli­tyki publiczne dla rynku pracy, gospo­darki i edu­ka­cji, Dzia­ła­nie 2.18 Wyso­kiej jako­ści usługi admi­ni­stra­cyjne zapra­szamy do zło­że­nia oferty na reali­za­cję przed­miotu zamówienia:

Część 1. Wdro­że­nie elek­tro­nicz­nego sys­temu zarzą­dza­nia nie­ru­cho­mo­ściami w 3 gmi­nach wiej­skich, tj. UG Wólka, UG Goście­ra­dów, UG Konopnica

Część 2. Wdro­że­nie elek­tro­nicz­nego sys­temu zarzą­dza­nia nie­ru­cho­mo­ściami w 3 gmi­nach miej­skich: UM Nałę­czów, UM Świd­nik, UM Opole Lubelskie

Ofertę należy zło­żyć do dn. 26.01.2017 r. wraz z kom­ple­tem załączników.

Załącz­niki:

1. For­mu­larz oferty

2. Oświad­cze­nie o braku powią­zań kapi­ta­ło­wych i oso­bo­wych z Zamawiającym

3. For­mu­larz potwier­dza­jący speł­nia­nie wymagań

4. For­mu­larz potwier­dza­jący doświadczenie

Zapy­ta­nie ofertowe

 

—————————————————————-

Poni­żej zamiesz­czamy infor­ma­cję o wybo­rze Wykonawcy:

Infor­ma­cja o wybo­rze Wykonawcy

« Wróć do listy aktualności