Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Zapytanie ofertowe 1/swd/2017 – protokół z otwarcia ofert

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego nr 1/swd/2017 z dnia 10.02.2017 z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu „Start w doro­słość – to nie takie trudne”, dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu
Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa:
11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włą­cze­nie w dniu 20.02.2017 komi­sja doko­nała otwar­cia ofert,
które wpły­nęły jako odpo­wiedź na zapy­ta­nie ofertowe.

Protokół_z_otwarcia_ofert_20.02.2017

 

« Wróć do listy aktualności