Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Zapytanie ofertowe 1/swd/2016

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” i pro­wa­dzo­nym  wybo­rem 13 coachów, któ­rych zada­niem będzie: Opra­co­wa­nie indy­wi­du­al­nego planu wej­ścia  w doro­słe życie i indy­wi­du­al­nej ścieżki rein­te­gra­cji dla Uczest­ni­ków pro­jektu oraz pro­wa­dze­nie ukie­run­ko­wa­nych indy­wi­du­al­nych sesji coachin­go­wych z uczest­ni­kami pro­jektu, tj. wycho­wan­kami pla­có­wek opiekuńczo-wychowawczych z terenu woje­wódz­twa lubel­skiego, któ­rzy ukoń­czyli 16 rok życia, według okre­ślo­nego pro­gramu, ser­decz­nie zapra­szamy zain­te­re­so­wane osoby do skła­da­nia ofert. Ter­min skła­da­nia ofert upływa 02.11.2016 roku.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Start w doro­słość — to nie takie trudne”, dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włączenie

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami  zamiesz­czone są poniżej:

zapytanie_ofertowe_1

1_formularz_oferty

2_oswiadczenie_o_braku_powiazan

3_formularz_potwierdzajacy_spelnianie_wymagan

4_wykaz_zrealizowanych_uslug

« Wróć do listy aktualności