Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Zapytanie ofert nr 2/DZ/2016 — Protokół z wyboru Wykonawcy

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego nr 2/DZ/2016 z dnia 10.11.2016 z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu „Dobry zawód dla Cie­bie”, dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawo­dowa, w dniu 18.11.2016 komi­sja spo­śród ofert, które wpły­nęły w odpo­wie­dzi na zapy­ta­nie ofer­towe doko­nała wyboru Wyko­naw­ców, któ­rych zada­niem będzie prze­pro­wa­dze­nie warsz­ta­tów gru­po­wych w zakre­sie porad­nic­twa zawodowego.

Szcze­góły poniżej

Protokół-z-wyboru-Wykonawcy

 

« Wróć do listy aktualności