Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Zapytanie ofertowe nr 2/dws/2017

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Dobre wspar­cie na star­cie” i pro­wa­dzo­nym zapy­ta­niem ofer­to­wym   zapra­szamy zain­te­re­so­wane pod­mioty do zło­że­nia swo­jej oferty na poniż­sze części:

Część 1. Zakup usługi szko­le­nio­wej „Kosme­tyczka z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym” dla 15 uczest­ni­ków pro­jektu w wymia­rze 120 godz.

Część 2. Zakup usługi szko­le­nio­wej „Ope­ra­tor Obra­biarki nume­rycz­nej” dla 15 uczest­ni­ków pro­jektu w wymia­rze 120 godz.

 

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Dobre wspar­cie na star­cie”, dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włączenie

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami  zamiesz­czone są poniżej:

Zapy­ta­nie ofertowe_2 dws/2017

  1. For­mu­larz oferty
  2.  Oświad­cze­nie o braku powią­zań kapi­ta­ło­wych i oso­bo­wych z Zamawiającym
  3. For­mu­larz potwier­dza­jący speł­nia­nie wymagań_
  4. Zał_nr_4-Umowa –_wzór_kosmetyczka
  5. Zał_nr_4-Umowa –_wzór_operator

 

WYNIKI

Poni­żej zamiesz­czamy infor­ma­cję o wybo­rze Wykonawcy:

Infor­ma­cja o wybo­rze wykonawcy

« Wróć do listy aktualności