Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


ZAPY­TA­NIE OFER­TOWE NR 5/AIS/2016 — WYNIKI POSTĘPOWANIA

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” i wybo­rem Wyko­nawcy na zre­ali­zo­wa­nie  usługi szko­le­nia zawo­do­wego „Cukier­nik z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym” dla 15 uczest­ni­ków pro­jektu zamiesz­czamy wyniki postępowania:

Informacja_o_wyborze_wykonawcy-5/AiS/2016

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy”, dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa

« Wróć do listy aktualności