Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Zaproszenie do składania ofert

Zapra­szamy do skła­da­nia ofert na prze­pro­wa­dze­nie ewa­lu­acji zewnętrznej.

Zain­te­re­so­wane osoby pro­simy o zapo­zna­nie się z poniż­szą dokumentacją

Ogło­sze­nie o nabo­rze ewa­lu­atora zewnętrznego

Oferta ewa­lu­acja

« Wróć do listy aktualności