Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Zakończony kurs “Akademia Coachingu”!

W lutym 2012 r. zakoń­czył się kurs „Aka­de­mia Coachingu” zor­ga­ni­zo­wany w Lubli­nie.
W ramach zajęć uczest­nicy zdo­byli umie­jęt­no­ści zada­wa­nia prze­ni­kli­wych pytań i sze­ro­kiego patrze­nia na rze­czy­wi­stość. Poznali metody i tech­niki jakimi posłu­guje się coach oraz spo­soby radze­nia sobie z trud­nymi sytu­acjami na jakie może napo­tkać się w trak­cie pracy. Mieli oka­zję spraw­dzić swoją efek­tyw­ność w róż­nych rodza­jach coachingu i z róż­nymi „typami klien­tów”. Ponadto w ramach zajęć (dzięki wcho­dze­niu w rolę zarówno coacha jak i klienta) dowie­dzieli się jak zop­ty­ma­li­zo­wać swoje moż­li­wo­ści i roz­wi­jać się zarówno w życiu zawo­do­wym jak i pry­wat­nym.

Zwień­cze­niem szko­le­nia było pod­ję­cie decy­zji o akty­wa­cji „Klubu Coacha FIM”, do któ­rego ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych roz­wo­jem wła­snej oso­bo­wo­ści oraz Coachów (zarówno przy­szłych jak i obecnych).

 

« Wróć do listy aktualności