Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Zakończenie spotkań RADAR

W marcu zakoń­czyła się pierw­sza tura spo­tkań RADAR 2013 r.

Wła­dze gmin: Lublin, Konop­nica, Świd­nik, Ponia­towa, Gro­dzi­sko Dolne, Leżajsk oraz sta­ro­stwa Powia­to­wego Leżajsk zbie­rały opi­nie miesz­kań­ców i dys­ku­to­wali z nimi nad rezer­wami celo­wymi budżetu poszcze­gól­nych dziel­nic i budże­tami samo­rzą­dów. Spo­łecz­no­ści lokalne miały moż­li­wość przed­sta­wie­nia swo­jego zda­nia nt. spraw naj­bar­dziej prio­ry­te­to­wych dla poszcze­gól­nych miejscowości.

Obec­nie w wymie­nio­nych powy­żej gmi­nach pro­wa­dzone są bada­nia ankie­towe z miesz­kań­cami doty­czące Jako­ści Życia oraz bada­nia z pra­cow­ni­kami samo­rzą­dów z Jako­ści Zarządzania.

Wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie na stro­nie www.fim.org.pl/pas i www.pas.org.pl

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego

« Wróć do listy aktualności