Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Zakończenie projektu „Akademia Jakości Administracji Samorządowej”

W dniu 28.03.2011 odbyło się uro­czy­ste zakoń­cze­nie pro­jektu „Aka­de­mia Jako­ści Admi­ni­stra­cji Samo­rzą­do­wej” połą­czone z wrę­cze­niem cer­ty­fi­ka­tów ISO 9001 dla 10 urzę­dów admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej bio­rą­cych udział w tym programie.

Na początku spo­tka­nia  Pre­zes Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich — Paweł Pro­kop podzie­lił się reflek­sjami na temat naj­now­szych ten­den­cji w zarzą­dza­niu i prze­ka­zał gra­tu­la­cje nade­słane z Mini­ster­stwa Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji dla Insty­tu­cji  uczest­ni­czą­cych w reali­za­cji projektu.

Po krót­kiej cha­rak­te­ry­styce poszcze­gól­nych urzę­dów przed­sta­wio­nej przez tre­nera i kon­sul­tanta — Roberta Gost­kow­skiego,  Bur­mistrz Ponia­to­wej — Lilla Ste­fa­nek oraz Wójt Gminy  Wólka – Edwin Gor­tat i  Wójt Gminy Józe­fów nad Wisłą – Grze­gorz Kapica zapre­zen­to­wali cie­kawe roz­wią­za­nia orga­ni­za­cyjne będące efek­tem zre­ali­zo­wa­nych dzia­łań w ramach pro­jektu „Aka­de­mia Jako­ści Admi­ni­stra­cji Samorządowej”.

Punk­tem kul­mi­na­cyj­nym uro­czy­sto­ści było wrę­cze­nie cer­ty­fi­ka­tów ISO 9001 przed­sta­wi­cie­lom nastę­pu­ją­cych urzędów:

Urząd Gminy Wólka:
Wójt — Edwin Gor­tat
Sekre­tarz–  Ewa Flis

Urząd Gminy Mila­nów:
Wójt — Paweł Krępski

Urząd Gminy Nie­drzwica Duża:
Wójt —  Adam Kuna

Urząd Gminy Dre­lów:
Wójt — Piotr Kazi­mier­ski
Sekre­tarz — Ire­ne­usz Bilecki

Urząd Gminy Józe­fów nad Wisłą:
Wójt — Grze­gorz Kapica
Sekre­tarz Andrzej Zarębski

Urząd Gminy Wisz­nice:
Wójt — Piotr Dragan

Urząd Gminy Jabłoń:
Wójt – Dariusz Łobejko
Sekre­tarz – Piotr Denejko

Urząd Gminy Kra­sny­staw:
Wójt – Jan Kor­czyń­ski
Sekre­tarz – Urszula Garbal

Urząd Gminy Ada­mów:
Wójt – Sła­wo­mir Skwarek

Urząd Mia­sta w Ponia­to­wej:
Bur­mistrz – Lilla Ste­fa­nek
Z-ca Bur­mi­strza – Krzysz­tof Zubrzycki

 

« Wróć do listy aktualności