Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Zakończenie konsultacji środowiskowych

Pra­gniemy poin­for­mo­wać, iż Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich i Lubel­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Ochrony Zdro­wia Psy­chicz­nego zakoń­czyło kon­sul­ta­cje śro­do­wi­skowe modelu „Wspól­nie możemy wię­cej”. Pre­zen­tu­jemy raporty z prze­pro­wa­dzo­nych badań.

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego Pro­gram Ope­ra­cyjny Wie­dza Edu­ka­cja Roz­wój Dzia­ła­nia 4.1

0000034275

« Wróć do listy aktualności