Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Zakończenie I edycji studiów podyplomowych dla NGO’s

16 czerwca 2013 r. odbył się egza­min koń­cowy dla Słu­cha­czy stu­diów pody­plo­mo­wych w ramach pro­jektu „Stan­dardy dzia­ła­nia III sek­tora – exe­cu­tive edu­ca­tion dla kadr NGO”. Do egza­minu pode­szli wszy­scy stu­denci. Oprócz wykła­dów i ćwi­czeń pro­gram stu­diów obej­mo­wał rów­nież wizyty stu­dyjne i coaching.

Wszyst­kim absol­wen­tom ser­decz­nie gra­tu­lu­jemy wyni­ków egzaminu!

Wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie na stro­nie www.ngo.wspa.pl

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego

« Wróć do listy aktualności