Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Z wizytą w Mołdawii

Pro­jekt „Samo­po­moc lokalna na rzecz bezpieczeństwa”

Drugi tydzień wrze­śnia 2015 roku przed­sta­wi­ciele Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich i Gminy Konop­nica spę­dzili w Moł­da­wii dzie­ląc się pol­skim doświad­cze­niem w zakre­sie two­rze­nia grup samo­po­mo­co­wych na przy­kła­dzie Ochot­ni­czych Straży Pożar­nych.
Wizyta jest czę­ścią pro­jektu „Samo­po­moc lokalna na rzecz bez­pie­czeń­stwa”. Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany przez Fun­da­cję Edu­ka­cja dla Demo­kra­cji w ramach pro­gramu RITA – Prze­miany w regio­nie, finan­so­wa­nego przez Polsko-Amerykańską Fun­da­cję Wolności.

20150910_10284020150911_10510320150908_103438
W trak­cie sze­ściu dni prze­pro­wa­dzono: spo­tka­nia oby­wa­tel­skie w czte­rech miej­sco­wo­ściach północno-centralnej Moł­da­wii oraz prak­tyczne warsz­taty w dwóch z miej­sco­wo­ściach. Ponadto na początku i pod koniec wizyty odbyły się spo­tka­nia w Depar­ta­men­cie Obrony Cywil­nej i Sytu­acji Nad­zwy­czaj­nych Mini­ster­stwa Spraw Wewnętrz­nych.
Na spo­tka­niach oby­wa­tel­skich uczest­nicy zapo­znali się z ideą two­rze­nia grup samo­po­mo­co­wych, utwo­rzyli listę wystę­pu­ją­cych w swo­ich miej­sco­wo­ściach pro­ble­mów w obsza­rze bez­pie­czeń­stwa i doko­nali ich prio­ry­te­ty­za­cji drogą demo­kra­tycz­nego gło­so­wa­nia. Pod­czas prak­tycz­nych warsz­ta­tów uczest­nicy wspól­nie z pol­skimi kon­sul­tan­tami wypra­co­wały mecha­ni­zmy ochrony przed zagro­że­niami, poznali zasady orga­ni­za­cji bez­po­śred­nich akcji ratun­ko­wych oraz ele­men­tarne zasady udzie­la­nia pierw­szej pomocy przed­le­kar­skiej.
Bar­dzo owocne były spo­tka­nia w Depar­ta­men­cie Obrony Cywil­nej i Sytu­acji Nad­zwy­czaj­nych Mini­ster­stwa Spraw Wewnętrz­nych. Wła­dze wyra­ziły ogromne zain­te­re­so­wa­nie pro­jek­tem i zade­kla­ro­wały swoją pomoc i kom­plek­sowe wspar­cie dla two­rzą­cych się grup samopomocowych.

——
Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany przez Fun­da­cję Edu­ka­cja dla Demo­kra­cji w ramach pro­gramu RITA — Prze­miany w regio­nie, finan­so­wa­nego przez Polsko-Amerykańską Fun­da­cję Wolności.

RITA_logo_h_podstawowe

« Wróć do listy aktualności