Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Z ekonomią na Ty”

W dniach 22–25 maja 2012 r. odbyły się szko­le­nia dla IV grupy

w ramach pro­jektu „Z eko­no­mią na Ty – zdo­by­cie nowej wie­dzy i kwa­li­fi­ka­cji przez pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji publicz­nej” – II edy­cja. Zaję­cia reali­zo­wa­nie były w hotelu „Prze­pió­reczka” w Nałęczowie.

W szko­le­niach wzięli udział pra­cow­nicy admi­ni­stra­cji rzą­do­wej i samo­rzą­do­wej (m.in. Sta­rostw Powia­to­wych, Urzę­dów Gmin, Urzę­dów Miast, Urzę­dów Woje­wódz­kich, Mini­ster­stwa) z terenu woje­wódz­twa lubel­skiego, lubu­skiego, łódz­kiego, mazo­wiec­kiego, opol­skiego, pod­la­skiego, ślą­skiego, świę­to­krzy­skiego oraz wielkopolskiego.

W ramach szko­leń uczest­nicy poznali zagad­nie­nia z zakresu m.in.:

- eko­no­mii i gospodarki;

- gospo­darki ryn­ko­wej i jej uwarunkowań;

- oddzia­ły­wa­nia pań­stwa i jego orga­nów na gospodarkę;

- finan­sów publicz­nych i poli­tyki fiskal­nej państwa.

 

 Wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie na stro­nie: www.fim.org.pl/nbp/

Pro­jekt dofi­nan­so­wany ze środ­ków Naro­do­wego Banku Polskiego

 

« Wróć do listy aktualności