Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Z ekonomią na Ty”

Szko­le­nie dla grupy III.

W dniach 17–20 kwiet­nia 2012 r. odbyły się szko­le­nia dla grupy IV w ramach pro­jektu “Z eko­no­mią na Ty”. Zaję­cia reali­zo­wane były w Kazi­mie­rzu Dol­nym nad Wisłą – w Pen­sjo­na­cie „Willa Pod Basztą” .

Bie­żąca obser­wa­cja pro­wa­dzona przez tre­ne­rów oraz orga­ni­za­tora szko­leń wska­zują, że Słu­cha­cze wysoko oce­niają zarówno nowa­tor­ski spo­sób pro­wa­dze­nia zajęć jak i ich zawar­tość merytoryczną.

Wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie na stro­nie http://oldfim.sulimo.pl/nbp/

Pro­jekt dofi­nan­so­wany ze środ­ków Naro­do­wego Banku Polskiego

 

« Wróć do listy aktualności