Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Z ekonomią na Ty — II edycja!

W grud­niu 2011 r. Fun­da­cja roz­po­częła reali­za­cję II edy­cji pro­jektu “Z eko­no­mią na Ty — zdo­by­cie nowej wie­dzy i kwa­li­fi­ka­cji przez pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji publicz­nej” współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Naro­do­wego Banku Polskiego.

Głów­nym celem projektu jest pod­nie­sie­nie kom­pe­ten­cji urzęd­ni­ków przy wyko­ny­wa­niu zadań publicz­nych. Bio­rąc pod uwagę zależ­no­ści pomię­dzy gospo­darką a sek­to­rem publicz­nym szcze­gól­nie pomocne przy wyko­ny­wa­niu zadań urzęd­nika jest rozu­mie­nie pro­ce­sów eko­no­micz­nych. Z tych wzglę­dów pro­jekt zakłada zdo­by­cie przez uczest­ni­ków usys­te­ma­ty­zo­wa­nej wie­dzy z zakresu eko­no­mii. Celem szcze­gó­ło­wym pro­jektu jest rów­nież naby­cie przez uczest­ni­ków tzw. umie­jęt­no­ści mięk­kich: współ­pracy w zespole i sku­tecz­nego prze­ka­zy­wa­nia zdo­by­tej wie­dzy współ­pra­cow­ni­kom (cel ten zosta­nie osią­gnięty dzięki wpro­wa­dze­niu do zakresu szko­leń warsz­tatu trenera).

Pro­jekt zakłada czte­ro­dniowe sesje wyjaz­dowe dla ośmiu grup skła­da­ją­cych się z 20 osób. Dla każ­dej z grup prze­wi­dziane są 32 godziny szko­le­niowe. Tema­tyka szko­leń będzie dopa­so­wana do potrzeb osób pra­cu­ją­cych w sek­to­rze publicz­nym (ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem poziomu wie­dzy eko­no­micz­nej). Pro­jekt zakłada szko­le­nia mię­dzy innymi z finan­sów publicz­nych, poli­tyki pie­nięż­nej i fiskal­nej, ban­ko­wo­ści cen­tral­nej. Pro­gram szko­leń zawie­rać będzie rów­nież zagad­nie­nia zwią­zane ze świa­to­wym kry­zy­sem (w szcze­gól­no­ści pro­blemy w stre­fie euro).

Szko­le­nia pro­wa­dzone będą zarówno w for­mie wykła­do­wej, jak i akty­wi­zu­ją­cej słuchaczy.

Szko­le­nia pro­wa­dzić będą wybitni dydak­tycy, eko­no­mi­ści i praw­nicy z uczelni wyż­szych, prak­tycy życia gospo­dar­czego o sze­ro­kim zakre­sie spe­cja­li­za­cji mię­dzy innymi z zakresu finan­sów publicz­nych, poli­tyki pie­nięż­nej i fiskal­nej, bankowości.

Szko­le­nia reali­zo­wane będą w wybra­nych ośrod­kach szko­le­nio­wych woje­wódz­twa lubel­skiego (Kazi­mierz Dolny, Nałęczów).

Mate­riały rekru­ta­cyjne do udziału w projekcie:

Wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie na stro­nie: fim.org.pl/nbp

 

« Wróć do listy aktualności