Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Z ekonomią na Ty”

Szko­le­nie dla grupy VII.

W dniach 03 – 06 lipca 2012 r. odbyły się szko­le­nia dla gr. VII w ramach pro­jektu „Z eko­no­mią na Ty – zdo­by­cie nowej wie­dzy i kwa­li­fi­ka­cji przez pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji publicz­nej” – II edy­cja. Zaję­cia reali­zo­wa­nie były w hotelu „Willa pod Basztą” w Kazi­mie­rzu Dolnym.

 

Bie­żąca obser­wa­cja pro­wa­dzona przez tre­ne­rów poka­zuje, że Słu­cha­cze wysoko oce­niają zarówno poziom mery­to­ryczny szko­leń jak i metody pro­wa­dze­nia zajęć.

 

Wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie na stro­nie: www.fim.org.pl/nbp/

Pro­jekt dofi­nan­so­wany ze środ­ków Naro­do­wego Banku Polskiego

« Wróć do listy aktualności