Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Z ekonomią na Ty”

Szko­le­nie dla grupy VI.

W dniach 26 — 29 czerwca 2012 r. odbyły się szko­le­nia dla gr. VI w ramach pro­jektu „Z eko­no­mią na Ty – zdo­by­cie nowej wie­dzy i kwa­li­fi­ka­cji przez pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji publicz­nej” – II edy­cja. Zaję­cia reali­zo­wa­nie były w hotelu „Willa pod Basztą” w Kazi­mie­rzu Dolnym.

Wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie na stro­nie: www.fim.org.pl/nbp/

Pro­jekt dofi­nan­so­wany ze środ­ków Naro­do­wego Banku Polskiego

« Wróć do listy aktualności