Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wizyta delegacji z Kirgistanu

W dniach 18 — 19 sierp­nia 2012 r. gości­li­śmy przed­sta­wi­cieli admi­ni­stra­cji pań­stwo­wej i orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych z Kirgistanu.

Tema­tem wizyty była par­ty­cy­pa­cja oby­wa­tel­ska, współ­praca NGO — wła­dza — oby­wa­tele. Naszych Gości szcze­gól­nie zain­te­re­so­wał reali­zo­wany przez nas pro­jekt “Pro­gram Aktyw­no­ści Samo­rzą­do­wej PAS”.

O zasa­dach Pro­gramu PAS, zale­tach ale tez poten­cjal­nych zagro­że­niach i trud­no­ściach opo­wie­dział Pre­zes FIM — Paweł Pro­kop. Punkt widze­nia samo­rządu Mia­sta Lublin uczest­nic­twa w pro­gra­mach par­ty­cy­pa­cji oby­wa­tel­skiej przed­sta­wił Piotr Cho­roś — kie­row­nik refe­ratu współ­pracy z NGO’s. Dodat­kowo Krzysz­tof Łątka — Dyrek­tor Wydziału Pro­jek­tów Nie­in­we­sty­cyj­nych zapre­zen­to­wał aspekty funk­cjo­no­wa­nia w UM Lublin sys­temu zarzą­dza­nia jako­ścią ISO 9001 oraz elek­tro­nicz­nego sys­temu obiegu dokumentów.

Spo­tka­nie odbyło się w ramach wizyty stu­dyj­nej orga­ni­zo­wa­nej przez Sto­wa­rzy­sze­nie Wschod­nio­eu­ro­pej­skie Cen­trum Demo­kra­tyczne w ramach pro­jektu “Razem dla par­ty­cy­pa­cji spo­łecz­nej! Dia­log spo­łeczny w mie­ście Osz.”, współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków pro­gramu Wspar­cie Demo­kra­cji finan­so­wa­nego w ramach pro­gramu pol­skiej współ­pracy roz­wo­jo­wej Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych RP w 2012 r.

Zdję­cia udo­stęp­nione na pod­sta­wie licen­cji Cre­ative Com­mons 3.0 — Uzna­nie autor­stwa: E.Świdrowska.

« Wróć do listy aktualności