Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


WYNIKI  ZAPY­TA­NIA OFER­TO­WEGO 4/AIS/2016

 

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu „Aktywni
i sku­teczni na rynku pracy” w odpo­wie­dzi na pro­wa­dzone postę­po­wa­nie w try­bie
zapy­ta­nia ofer­to­wego na zakup usługi szko­le­nia zawo­do­wego „Cukier­nik z egza­mi­nem
cze­lad­ni­czym” nr 4/AiS/2016 wpły­nęły dwie oferty. Żadna z ofert nie speł­nia
wymo­gów for­mal­nych okre­ślo­nych w punk­cie 4.1.3 w związku z warun­kami udziału w
postę­po­wa­niu okre­ślo­nymi w pkt 3.1.2.
Skut­kuje to nie­moż­li­wo­ścią roz­strzy­gnię­cia postępowania.

Wkrótce zosta­nie ogło­szone nowe postę­po­wa­nie celem wyboru wykonawcy.

« Wróć do listy aktualności