Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wyniki rekrutacji

Pro­jekt “Mło­dzi mają szansę”

Dzię­ku­jemy wszyst­kim zain­te­re­so­wa­nym oso­bom za zło­że­nie doku­men­tów zgło­sze­nio­wych na szko­le­nia w ramach pro­jektu „Mło­dzi mają szansę”.

Do udziału w pro­jek­cie zostały zakwa­li­fi­ko­wane nastę­pu­jące osoby:

1) Szko­le­nie “Pro­gra­mi­sta apli­ka­cji mobilnych”

Adrian Sło­wiń­ski

Piotr Łysiak

Piotr Gre­czu­ow­ski

Woj­ciech Kołacz

Arka­diusz Mirosław

Mar­cin Niedźwiadek

Paweł Dłu­gosz

Miro­sław Rejmak

Paweł Pluta

Łukasz Tru­bacz

2) Szko­le­nie “Mena­dżer projektu”

Mał­go­rzata Mazurek

Monika Nycz

Paweł Koszałka

Damian Smyk

Mariusz Bed­narz

Karol Szew­czyk

Mar­cin Zieńczuk

Bar­tosz Zdunek

Krzysz­tof Matyjaszek

Anna Sowa

Pozo­stałe osoby, jeżeli speł­niły kry­te­ria for­malne są na liście rezerwowej.

Z oso­bami zakwa­li­fi­ko­wa­nymi do pro­jektu koor­dy­na­tor będzie kon­tak­to­wał się oso­bi­ście w celu spraw­dze­niu danych zawar­tych w ankie­tach zgło­sze­nio­wych oraz uzgod­nie­nia szcze­gó­łów dal­szej współpracy.

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego

 

 

« Wróć do listy aktualności