Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wybór Wykonawcy — Zapytanie ofertowe 4/DZ/2016

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego nr 4/DZ/2016 z dnia 13.12.2016 z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu „Dobry zawód dla Cie­bie”, dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawo­dowa, w dniu 21.11.2016 komi­sja spo­śród ofert, które wpły­nęły
w odpo­wie­dzi na zapy­ta­nie ofer­towe doko­nała wyboru Wyko­nawcy, któ­rego zada­niem będzie  zre­ali­zo­wa­nie usługi pole­ga­ją­cej na prze­pro­wa­dze­niu szko­le­nia zawo­do­wego pn. “Kucharz/kucharka” (120 godz.) oraz zor­ga­ni­zo­wa­nie egza­minu cze­lad­ni­czego dla 15 uczest­ni­ków projektu.

Poni­żej znaj­duje się Pro­to­kół z wyboru oferty

Protokół_z_wyboru Wyko­nawcy — zapy­ta­nie ofer­towe 5/DZ/2016 

« Wróć do listy aktualności