Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wybór Wykonawców — Zapytanie ofertowe 3/DZ/2016

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego nr 3/DZ/2016 z dnia 15.11.2016 z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu „Dobry zawód dla Cie­bie”, dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawo­dowa, w dniu 24.11.2016 komi­sja spo­śród ofert, które wpły­nęły
w odpo­wie­dzi na zapy­ta­nie ofer­towe doko­nała wyboru Wyko­naw­ców, któ­rych zada­niem będzie:

CZĘŚĆ 1 — Opra­co­wa­nie Indy­wi­du­al­nego Planu Działania

CZĘŚĆ 2 — Prze­pro­wa­dze­nie Porad­nic­twa indywidualnego

Poni­żej znaj­duje się Pro­to­kół z wyboru oferty

Protokół_z_wyboru-wykonawcy_3_dz_2016

« Wróć do listy aktualności