Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Współpraca z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą

Wzmoc­nie­nie współ­pracy gospo­dar­czej oraz podej­mo­wa­nie ini­cja­tyw na rzecz roz­woju przed­się­bior­czo­ści regionu — to główne zało­że­nia zawar­tej umowy inten­cyj­nej. Poro­zu­mie­nie pod­pi­sał Krzysz­tof Żuk, Pre­zy­dent Mia­sta Lublin, Krzysz­tof Het­man Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Lubel­skiego, Jacek Pie­chota Pre­zes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospo­dar­czej oraz Paweł Pro­kop Pre­zes Fun­da­cji Ini­cja­tyw Menedżerskich.

Umowa zakłada reali­za­cję ele­men­tów stra­te­gii roz­woju Lublina i Lubelsz­czy­zny. Jej sygna­ta­riu­sze zobo­wią­zali się do podej­mo­wa­nia ini­cja­tyw, które będą wspie­rały lubel­skich przed­się­bior­ców, przede wszyst­kim w zakre­sie wdra­ża­nia mię­dzy­na­ro­do­wych pro­jek­tów z ukra­iń­skimi fir­mami, mia­stami i regio­nami. Kam­pa­nia infor­ma­cyjna zosta­nie skie­ro­wana także do przed­się­bior­ców ukra­iń­skich zain­te­re­so­wa­nych inwe­sty­cjami na Lubelszczyźnie.

- Współ­praca ze Wscho­dem zaj­muje ważne miej­sce w stra­te­giach roz­woju mia­sta i regionu. Dla Lublina, jako Cen­trum Kom­pe­ten­cji Wschod­nich, istotne jest budo­wa­nie efek­tyw­nych mecha­ni­zmów part­ner­stwa i trwa­łych sieci współ­pracy oraz sty­mu­lo­wa­nie wymiany gospo­dar­czej mię­dzy Lubelsz­czy­zną, a Ukra­iną — prze­ko­nuje Krzysz­tof Żuk, Pre­zy­dent Mia­sta Lublin.

Dzia­ła­nia w ramach umowy będą opie­rały się rów­nież na pro­mo­cji gospo­dar­czej Lublina oraz woje­wódz­twa lubel­skiego, orga­ni­za­cji misji han­dlo­wych, tar­gów, wystaw, czy kon­fe­ren­cji inte­gru­ją­cych przed­się­bior­ców. Jed­nym z ele­men­tów współ­pracy ma być także wyda­nie infor­ma­to­rów i bro­szur dla inwe­sto­rów z Lubelsz­czy­zny i Ukrainy.

Od wielu lat zarówno region lubel­ski jak i mia­sto Lublin reali­zują aktyw­nie współ­pra­cuję ze swo­imi ukra­iń­skimi part­ne­rami – mia­stami i regio­nami part­ner­skimi i zaprzy­jaź­nio­nymi. W ciągu ostat­nich kil­ku­na­stu lat, zre­ali­zo­wano kil­ka­dzie­siąt mię­dzy­na­ro­do­wych pro­jek­tów współ­fi­nan­so­wa­nych z róż­nych źró­deł zewnętrz­nych (fun­du­szy euro­pej­skich, pro­gramu Pol­ska Pomoc MSZ RP, Fun­du­szu Nor­we­skiego). Podej­mo­wane obszary współ­pracy to przede wszyst­kim: wymiana kul­tu­ralna, dobre rzą­dze­nie, roz­wój przed­się­bior­czo­ści, tury­styka, poprawa spraw­no­ści i efek­tyw­no­ści dzia­ła­nia admi­ni­stra­cji lokal­nej, wzrost jako­ści usług publicz­nych a także wzmoc­nie­nie mecha­ni­zmów partnerstwa..

- Do całego sys­temu współ­pracy z Ukra­ina, który od kilku lat reali­zu­jemy wspól­nie z Pre­zy­den­tem Żukiem, pozy­ska­li­śmy naj­bar­dziej wia­ry­god­nego dla przed­się­bior­ców part­nera – Pol­sko Ukra­iń­ską Izbę Gospo­dar­czą. Jestem prze­ko­nany, ze ta współ­praca wzmocni wize­ru­nek Lublina i Lubelsz­czy­zny jako part­nera w budo­wie rela­cji biz­ne­so­wych — powie­dział Mar­sza­łek Krzysz­tof Hetman.

Polsko-Ukraińska Izba Gospo­dar­cza, jest jedną z naj­star­szych bila­te­ral­nych izb gospo­dar­czych w Pol­sce, już od dwu­dzie­stu lat z suk­ce­sami dzia­ła­jącą na rzecz roz­woju polsko–ukraińskich sto­sun­ków gospo­dar­czych i kul­tu­ral­nych. Swoje cele reali­zuje poprzez: pro­mo­cję i wspo­ma­ga­nie dzia­łal­no­ści biz­ne­so­wej Firm Człon­kow­skich; repre­zen­to­wa­nie ukra­iń­skich inwe­sto­rów w Pol­sce i pol­skich na Ukra­inie; współ­pracę z pol­skimi, ukra­iń­skimi i mię­dzy­na­ro­do­wymi orga­ni­za­cjami biz­ne­so­wymi oraz kul­tu­ral­nymi; kształ­to­wa­nie pozy­tyw­nego wize­runku Ukra­iny w Pol­sce i Pol­ski na Ukrainie.

- Mamy w Pol­sce około 270 poro­zu­mień samo­rzą­dów z Ukra­iną. W więk­szo­ści są one mar­twe, bądź ogra­ni­czają się do spo­tkań władz przy oka­zji świąt albo wymian mię­dzysz­kol­nych. W Lubli­nie sytu­acja jest wyjąt­kowa o tyle, że tu Pre­zy­dent współ­pra­cuje z Mar­szał­kiem, a to nie jest takie oczy­wi­ste. Jeśli połą­czymy siły, możemy bar­dzo wiele osią­gnąć – powie­dział Jacek Pie­chota, Pre­zes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Doświad­cze­nie oraz pro­fe­sjo­nalne podej­ście do part­ne­rów biz­ne­so­wych, jakie repre­zen­tuje Polsko-Ukraińska Izba Gospo­dar­cza w połą­cze­niu z wie­lo­let­nią współ­pracą na pozio­mie samo­rzą­dów oraz bogatą prak­tyką reali­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych pro­jek­tów z ukra­iń­skimi mia­stami i regio­nami, pozwolą osią­gnąć pożą­daną syner­gię i zwięk­sze­nie skali wspól­nych działań.*

 

* tekst i zdję­cia: www.um.lublin.eu

« Wróć do listy aktualności