Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wsparcie procesu jednoczenia gromad w obwodzie dniepropietrowskim

part_id.5.jpgPod koniec sierp­nia 2015 r. tre­ne­rzy i kon­sul­tanci FIM prze­pro­wa­dzili coaching dla zespo­łów robo­czych ds. jed­no­cze­nia gro­mad. W ramach pro­jektu “Zjed­no­cze­nie gro­mad w obwo­dzie dnie­pro­pie­trow­skim” powo­ła­nych zostało 9 zespo­łów, zło­żo­nych z przed­sta­wi­cieli siel­skich rad. Ich  zada­niem jest wspar­cie pro­cesu jed­no­cze­nie m.in. poprzez opra­co­wa­nie prio­ry­te­tów i wskaź­ni­ków roz­wo­jo­wych oraz stra­te­gii nowo powsta­łych gromad.

Coaching został prze­pro­wa­dzony przez pol­sko — ukra­iń­ski zespół kon­sul­tan­tów w for­mule pro­jek­cji przy­szło­ści i opty­ma­li­za­cji dzia­łań, które zostaną pod­jęte w pro­ce­sie jed­no­cze­nia gro­mad. Istotą coachingu było ani­mo­wa­nie idei i ini­cja­tyw zespo­łów w odnie­sie­niu do wyma­gań formalno-prawych oraz zasad efek­tyw­no­ści i samorządności.

Zgod­nie z ukra­iń­skim usta­wo­daw­stwem dobro­wolny pro­ces jed­no­cze­nie gro­mad powi­nien zakoń­czyć się w 2015 r.

Pro­jekt reali­zo­wany jest w part­ner­stwie z Dnie­pro­pie­trow­ską Radą Obwo­dową i reali­zo­wany w ramach pro­gramu pol­skiej współ­pracy roz­wo­jo­wej współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków MSZ RP za pośred­nic­twem Fun­da­cji Soli­dar­no­ści Międzynarodowej.

stopka_polska_bezroku700

« Wróć do listy aktualności