Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


WSPA z certyfikatem

Zuni­fi­ko­wa­nego Stan­dardu Edu­ka­cyj­nego EDU 7100:2013.

W dniu 26.06.2013 r. Wyż­sza Szkoła Przed­się­bior­czo­ści i Admi­ni­stra­cji w Lubli­nie odbyło się uro­czy­ste wrę­cze­nie cer­ty­fi­katu nada­nego przez TÜV Rhe­in­land Pol­ska Sp. z o.o. WSPA w Lubli­nie jest pierw­szą uczel­nią w Pol­sce posia­da­jącą ten pre­sti­żowy cer­ty­fi­kat. Potwier­dza on sto­so­wa­nie w dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej sys­temu zarzą­dza­nia pro­ce­sem świa­do­mego kształ­ce­nia speł­nia­ją­cego wyma­ga­nia Zuni­fi­ko­wa­nego Stan­dardu Edu­ka­cyj­nego EDU 7100:2013.

Otrzy­many cer­ty­fi­kat jest potwier­dze­niem, że WSPA w Lubli­nie kształci swo­ich stu­den­tów prak­tycz­nie, odpo­wia­da­jąc przy tym na potrzeby pra­co­daw­ców. Świad­czy to rów­nież o wyso­kiej jako­ści pro­wa­dzo­nych usług edukacyjnych.

Stan­dard został opra­co­wany oraz wdro­żony przez eks­per­tów z Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich. To pierw­szy zakoń­czony pro­ces wdro­że­nia sys­temu zarzą­dza­nia pro­ce­sem świa­do­mego kształ­ce­nia. Obec­nie trwają prace wdro­że­niowe w innych szko­łach wyż­szych na tere­nie całego kraju.

Uro­czy­ste wrę­cze­nie Cer­ty­fi­katu poprze­dzone zostało wystą­pie­niem Pre­zesa Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich Pawła Pro­kopa — Istota Sys­temu zarzą­dza­nia pro­ce­sem świa­do­mego kształ­ce­nia według zuni­fi­ko­wa­nego stan­dardu edu­ka­cyj­nego EDU 7100:2013.

Wśród zapro­szo­nych gości zna­leźli się m. in. Dyrek­tor Działu Cer­ty­fi­ka­cji Sys­te­mów TÜV Rhe­in­land Pol­ska Grze­gorz Grabka, Wice­mar­sza­łek Woje­wódz­twa Lubel­skiego Krzysz­tof Grab­czuk, Maciej Zapo­row­ski z Depar­ta­ment Stra­te­gii i Obsługi Inwe­stora Urzędu Mia­sta Lublin, Dyrek­tor Zakładu Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych Oddziału Lublin Piotr Waszak, Pre­zes Zarządu firmy Solet Maciej Maniecki, a także wielu innych przed­sta­wi­cieli zna­czą­cych firm z naszego regionu, które w tym roku objęły patro­nat nad kie­run­kami ofe­ro­wa­nymi przez uczelnię.

—-

* cześć tek­stu i zdję­cia pocho­dzą ze strony www.wspa.pl

« Wróć do listy aktualności