Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wizyty studyjne “U Pana Cogito”

W stycz­niu 2012 w ramach warsz­ta­tów “Razem odkry­wamy sie­bie” pro­jektu “W dro­dze do lep­szego jutra — II edy­cja” miały miej­sce pierw­sze wizyty stu­dyjne w Zakła­dzie Aktyw­no­ści Zawo­do­wej „U Pana Cogito” w Kra­ko­wie i „Mise­ri­cor­dia” w Lubli­nie. Pod­czas wyjaz­dów odby­wają się warsz­taty w zakre­sie umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych. Ponadto odby­wają się spo­tka­nia z oso­bami, które dzięki zasto­so­wa­niu odpo­wied­niej tera­pii osią­gnęły peł­nię funk­cjo­no­wa­nia w spo­łe­czeń­stwie. Celem wizyt jest moty­wo­wa­nie uczest­ni­ków do samo­dziel­nego radze­nia sobie w życiu, poka­za­nie iż z cho­robą można nor­mal­nie żyć i pra­co­wać. Wyjazdy będą reali­zo­wane do końca kwiet­nia 2012 roku.

 Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej
w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego.

« Wróć do listy aktualności