Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wizyta we wschodnich obwodach Ukrainy

W dniach 21 — 25 paź­dzier­nika odbyła się wizyta przed­sta­wi­cieli Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich (Paweł Pro­kop, Bog­dan Jur­czuk) i Pro­gramu Study Tours to Poland (Miro­sław Skórka) w 4 obwo­dach wschod­niej Ukra­iny: obwo­dzie Doniecki, Ługań­skim, Char­kow­skim i Połtawskim.

Wizyta miała cha­rak­ter infor­ma­cyjno — pro­mo­cyjno — kon­sul­ta­cyjny. Z jed­nej strony pod­su­mo­wano dotych­cza­sowe efekty orga­ni­zo­wa­nych wizyt stu­dyj­nych do Pol­ski dla przed­sta­wi­cieli ukra­iń­skiej admi­ni­stra­cji publicz­nej i orga­ni­za­cji pozarządowej. 

W trak­cie pobytu z wła­dzami obwo­do­wymi omó­wiono przy­szłe plany współ­pracy w zakre­sie refor­mo­wa­nia ukra­iń­skiego sys­temu samo­rządu tery­to­rial­nego na zasa­dzie współ­fi­nan­so­wa­nia środ­ków pol­skich i ukra­iń­skich  (Pro­gram Study Tours to Poland, Pro­gramy Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych, budżety Rad Obwo­do­wych oraz ukra­iń­skich sto­wa­rzy­szeń jed­no­stek samo­rzą­dów tery­to­rial­nych i agen­cji roz­woju regionalnego).

W trak­cie wizyty pod­pi­sano o umowę o współ­pracy pomię­dzy Fun­da­cją Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich, Pro­gra­mem Study Tours to Poland oraz Aso­cja­cją Samo­rzą­dów Lokal­nych Obwodu Charkowskiego.

MEDIA UKRAIŃSKIE O WIZYCIE

Doniecka Rada Obwodowa

http://www.sovet.donbass.com/?lang=ru&sec=04.01&iface=Public&cmd=shownews&args=id:3099

http://www.sovet.donbass.com/?lang=ua&sec=04.01&iface=Public&cmd=shownews&args=id:3099

Ługań­ska Rada Obwodowa

http://www.oblrada.lg.ua/content/evropa-stroitsya-na-samoupravlenii

Urząd Mia­sta Kra­snyj Łucz

http://krluch.org/news/8317

Urząd Mia­sta  Czugujew

http://chuguev-rada.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4119

Char­kow­ska Rada Obwodowa

http://www.oblrada.kharkov.ua/uk/news/serhiy-chernov-harkivshchyni-vazhlyvyy-dosvid-polshchi-z-detsentralizatsiyi-ta-hnuchkosti-8337.html

http://www.oblrada.kharkov.ua/uk/news/hromady-mayut-obov-yazkovo-braty-uchast-v-upravlinni-8339.html

Aso­cja­cja samo­rzą­dów obwodu Charkowskiego

http://association.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1404:———–lstudy-tours-to-polandr&catid=153:2012–07-03–15-20–58&Itemid=27

Połtaw­ska Rada Obwodowa

http://www.oblrada.pl.ua/index.php/the-news/3807-polskij-dosvid-dlja-poltavtsiv

Obwo­dowa TV Połtawy

http://www.ltava.poltava.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5525:2013–10-28–08-12–35&catid=5:2011–03-10–11-07–49&Itemid=1

Miej­ska TV Połtawy

http://www.misto-tv.poltava.ua/news/15530/

Por­tal inter­ne­towy Połtawy

http://np.pl.ua/2013/10/kerivnytstvo-poltavschyny-pryjmalo-polyakiv-yaki-bazhayut-rozshyryty-spivpratsyu-z-oblastyu

 

« Wróć do listy aktualności