Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wizyta w Mołdawii

W dniach 20 — 23 maja 2013 r. przed­sta­wi­ciele FIM prze­by­wali w Mołdawii.

Celem wizyty było omó­wie­nie kon­cep­cji pro­jek­tów z naszymi part­ne­rami. Pierw­szym miej­scem naszego pobytu była miej­sco­wość Edi­net, nie­całe 30 km od gra­nicy ukra­iń­skiej, i fan­ta­styczna orga­ni­za­cja — Sto­wa­rzy­sze­nie “Demos”.

Orga­ni­za­cja “Demos” zaj­muje się głów­nie pracą z mło­dzieżą, wspie­ra­niem grup defa­wo­ry­zo­wa­nych i zagro­żo­nym wyklu­cze­niem spo­łecz­nym. W tym obsza­rze Sto­wa­rzy­sze­nie pro­wa­dzi m.in. hoste­lik dla mło­dzieży, w któ­rym wynaj­muje pokoje po cenach preferencyjnych.

Dru­gim przy­stan­kiem naszej podróży był Kiszy­niów. W trak­cie naszego pobytu w sto­licy Moł­da­wii odby­li­śmy spo­tka­nie z sekre­ta­rzem Związku “Kon­gres Samo­rzą­dów Lokal­nych Moł­da­wii”. Przed­mio­tem naszych roz­mów były pro­jekty doty­czące roz­woju samo­rząd­no­ści, pro­fe­sjo­na­li­za­cji kadr admi­ni­stra­cji, par­ty­cy­pa­cji spo­łecz­nej, a także moni­to­ringu usług publicznych.

            Pod koniec naszej wizyty w Moł­da­wii spo­tka­li­śmy się z Dyrek­to­rem Cen­trum Infor­ma­cyj­nym dla Władz Lokal­nych Moł­da­wii — Panem Krzysz­to­fem Kola­now­skim, z któ­rym omó­wi­li­śmy aktu­alną kon­dy­cję samo­rządu moł­daw­skiego, a także moż­li­wo­ści orga­ni­za­cji wizyt stu­dyj­nych do Pol­ski dla przed­sta­wi­cieli moł­daw­skich insty­tu­cji publicz­nych i pozarządowych.

Z Kiszy­niowa uda­li­śmy się z powro­tem do naszego rodzin­nego Lublina — nie­całe 1000 km i 19 godzin drogi.

Wizyta w Moł­da­wii została wsparta finan­sowo przez Pro­gram RITA — Prze­miany w Regio­nie.

 

 

« Wróć do listy aktualności