Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wizyta w obwodzie donieckim

W dniach 22 — 25 listo­pada 2011 roku dele­ga­cja Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich i Kole­gium Europy Wschod­niej prze­by­wała z wizytą w obwo­dzie doniec­kim (Ukraina).

Wizyta odbyła się na zapro­sze­nie Doniec­kiej Rady Obwo­do­wej i Związku Orga­nów Samo­rzą­dów Lokal­nych Obwodu Doniec­kiego w celu wypra­co­wa­nia płasz­czy­zny kon­ty­nu­acji współ­pracy mię­dzy samo­rzą­dami, orga­ni­za­cjami oby­wa­tel­skimi Lubelsz­czy­zny i obwodu donieckiego.

W ramach wizyty obyło się spo­tka­nie Pre­zesa Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich Pawła Pro­kopa i Dyrek­tora Pro­gramu “Study Tours to Poland” Jerzego Rejta z kie­row­nic­twem Doniec­kiej Rady Obwo­do­wej. Prze­wod­ni­czący Rady Andrij Fedo­ruk wyra­ził zain­te­re­so­wa­nie roz­wo­jem współ­pracy na mię­dzy­re­gio­nal­nym pozio­mie zwłasz­cza w zakre­sie przy­go­to­wa­nia stra­te­gicz­nych pro­gra­mów roz­woju regio­nal­nego, wdro­że­nia nowo­cze­snych prak­tyk zarządzania.

W trak­cie spo­tkań z przed­sta­wi­cie­lami samo­rzą­dów lokal­nych i admi­ni­stra­cji pań­stwo­wych Pre­zes FIM Paweł Pro­kop zapo­znał uczest­ni­ków z pol­skim doświad­cze­niem reali­za­cji reform struk­tu­ral­nych w Pol­sce, m.in. z zało­że­niami reformy admi­ni­stra­cyj­nej i uzy­ska­nymi w jej efek­cie korzy­ściami dla samo­rzą­dów, a także wygło­sił wykład na temat głów­nych zasad kon­stru­owa­nia Stra­te­gii Roz­woju Regio­nal­nego według współ­cze­snych stan­dar­dów UE. Ten temat spo­tkał się z dużym zain­te­re­so­wa­niem strony ukra­iń­skiej ze względu na jego aktu­al­ność zarówno dla pań­stwa ukra­iń­skiego w ogóle, jak i dla odwodu doniec­kiego, gdzie wła­śnie opra­co­wy­wane są pomy­sły na reali­za­cję pilo­ta­żo­wych ele­men­tów reformy administracyjnej.

Dyrek­tor Pro­gramu “Study Tours to Poland” Jerzy Rejt zapo­znał przed­sta­wi­cieli orga­ni­za­cji oby­wa­tel­skich z moż­li­wo­ściami udziału stu­den­tów z Ukra­iny w edu­ka­cyj­nych pro­gra­mach w Pol­sce, admi­ni­stra­to­rami któ­rych są m.in. Kole­gium Europy Wschod­niej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Polsko-Amerykańska Fun­da­cja Wol­no­ści oraz pol­skie uczelni wyższe.

W ramach wizyty odbyło się omó­wie­nie kon­kret­nych dzia­łań, w tym orga­ni­za­cji przy­szło­rocz­nych wizyt stu­dyj­nych do Pol­ski, w ramach kolej­nego posie­dze­nie grupy „Polska-Ukraina”, która funk­cjo­nuje przy Doniec­kiej Radzie Obwodowej.

Dele­ga­cja z Pol­ski spo­tkała się rów­nież z kie­row­nic­twem Arte­miw­skiego rejonu, gdzie w ciągu ostat­nich lat reali­zo­wane są dzia­ła­nia w zakre­sie part­ner­stwa publiczno-prywatnego.

W wyniku wizyty opra­co­wano kon­cep­cję przy­go­to­wa­nia oraz reali­za­cji wspól­nych pro­jek­tów w zakre­sie pod­nie­sie­nia stan­dar­dów zarzą­dza­nia oraz pla­no­wa­nia strategicznego.

 

 

« Wróć do listy aktualności