Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wizyta ukraińskich samorządowców

adamow2Na początku wrze­śnia br. gości­li­śmy samo­rzą­dow­ców z obwodu dnie­pro­pie­trow­skiego — człon­ków zespo­łów ds. jed­no­cze­nia gro­mad. Celem wizyty było prze­ka­za­nie naj­lep­szych pol­skich doświad­czeń w obsza­rze zarzą­dza­nia samo­rzą­dem, współ­pracy z miesz­kań­cami i wpie­ra­nia przez samo­rząd jed­no­stek pomoc­ni­czych. Nasi Goście odbyli liczne spo­tka­nia z przed­sta­wi­cie­lami pol­skich samo­rzą­dów i orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, w tym mia­sta Lublin, mia­sta Leżajsk, gminy Ada­mów czy Lubel­skiego Urzędu Woje­wódz­kiego. Wizyta została zre­ali­zo­wana w ramach pro­jektu “Zrze­sze­nie gro­mad w obwo­dzie dniepropietrowskim”.

stopka_polska_bezroku700

« Wróć do listy aktualności