Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wizyta studyjna

Pro­jekt “Aktywni miesz­kańcy — sku­teczni właściciele”.

 

Wizyta stu­dyjna do Pol­ski odbyła się w dniach 25 – 29.05.2014 w związku z reali­za­cją pro­jektu “Aktywni miesz­kańcy — sku­teczni wła­ści­ciele” reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Pol­ska pomoc roz­wo­jowa 2014 MSZ RP. Celem ogól­nym pro­jektu jest pro­fe­sjo­na­li­za­cja zarzą­dza­nia nie­ru­cho­mo­ściami na Ukra­inie i poprawa jako­ści funk­cjo­no­wa­nia gospo­darki komu­nal­nej poprzez wspar­cie dzia­łań na rzecz budo­wa­nia wspól­not miesz­ka­nio­wych i rynku usług komu­nal­nych w Łucku. Odbiorcy pro­jektu po zapo­zna­niu się z pol­skimi doświad­cze­niami powsta­wa­nia wspól­not miesz­ka­nio­wych i orga­ni­zo­wa­nia usług komu­nal­nych, zaim­ple­men­tują mecha­ni­zmy par­ty­cy­pa­cyj­nego zarzą­dza­nia wspól­notą miesz­ka­niową w obsza­rach klu­czo­wych dla mieszkańców.

W wizy­cie stu­dyj­nej uczest­ni­czyli przed­sta­wi­ciele samo­rządu mia­sta Łucka, zrze­szeń wła­ści­cieli miesz­kań typu spół­dziel­czego, komi­te­tów osie­dlo­wych, komi­te­tów blo­ko­wych, komi­te­tów domo­wych, orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych itp. dzia­ła­ją­cych na rzecz budo­wa­nia wspól­not miesz­ka­nio­wych. Gr.I — 8 osób. Celem wizyty było prze­ka­za­nie pol­skich doświad­czeń i wie­dzy z zakresu zarzą­dza­nia nie­ru­cho­mo­ściami i usług komu­nal­nych świad­czo­nych dla wspól­not miesz­ka­nio­wych, które można będzie imple­men­to­wać na Ukrainie.

Uczest­nicy wizyty odwie­dzili insty­tu­cje zarzą­dza­jące nie­ru­cho­mo­ściami (spół­dziel­nie miesz­ka­niowe, wspól­noty miesz­ka­niowe, zarząd nie­ru­cho­mo­ści komu­nal­nych mia­sta Lublin). Poznali, jak w pol­skiej prak­tyce funk­cjo­nuje wspól­nota miesz­ka­niowa, jakie ma pro­blemy, jak radzi sobie z kon­trak­to­wa­niem usług komu­nal­nych (w tym doty­czą­cych usu­wa­nia nie­czy­sto­ści sta­łych i segre­ga­cji odpa­dów) i jak jest zarzą­dzana przez zarządcę nie­ru­cho­mo­ści. Dodat­kowo w ramach zajęć warsz­ta­to­wych prze­ka­zano wie­dzę o tym jak opra­co­wy­wać pro­jekty uspraw­nia­jące zarzą­dza­nie nieruchomościami.o prze­ka­za­nie pol­skich doświad­czeń i wie­dzy z zakresu zarzą­dza­nia nie­ru­cho­mo­ściami i usłu­gami komu­nal­nymi świad­czo­nymi dla wspól­not miesz­ka­nio­wych, które można będzie imple­men­to­wać na Ukrainie.

 

Ramowy pro­gram wizyty:

  • spo­tka­nia w Spół­dziel­niach Miesz­ka­nio­wych w Chełmie;
  • spo­tka­nie w Spół­dzielni Miesz­ka­nio­wej „Skar­bek” w Łęcznej;
  • spo­tka­nia w Urzę­dzie Mia­sta Lublin;  
  • spo­tka­nie w Zarzą­dzie Nie­ru­cho­mo­ści Komunalnych;
  • spo­tka­nia z lubel­skimi Radami Dziel­nic i orga­ni­za­cjami pozarządowymi. 

 

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych RP w ramach Pro­gramu „Pol­ska pomoc roz­wo­jowa 2014” oraz Pro­gramu Pol­sko — Ame­ry­kań­skiej Fun­da­cji Wol­no­ści “Study Tours to Poland”.

« Wróć do listy aktualności