Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wizyta studyjna samorządowców z Terjoli i Tkibuli.

W dniach 19 – 25 paź­dzier­nika w ramach pro­jektu „Zarzą­dza­nie, par­ty­cy­pa­cja, edu­ka­cja – nowa droga gru­ziń­skiego samo­rządu” odbyła się wizyta stu­dyjna samo­rzą­dow­ców z Ter­joli i Tkibuli.

W trak­cie wizyty obyły się spo­tka­nia we wzor­cowo zarzą­dza­nych pol­skich samo­rzą­dach zna­nych z nowa­tor­skich roz­wią­zań w zakre­sie obsługi inte­re­san­tów (w for­mie tra­dy­cyj­nej i elek­tro­nicz­nej), które wie­lo­krot­nie brały udział w pre­sti­żo­wych kon­kur­sach i pro­gra­mach („Naj­lep­sza Gmina”, „Gmina Fair Play”, „Przej­rzy­sta Polska”.

Nasi Goście spo­tkali się rów­nież z przed­sta­wi­cie­lami pol­skich NGO’s, które ści­śle współ­pra­cują z admi­ni­stra­cją publiczną.

Pro­gram wizyty

 • Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Mazowieckiego
 • Grupa Par­la­men­tarna oraz Komi­sja Samorządowej
 • Urząd Gminy Tryńcza
 • Jed­nostki orga­ni­za­cyjne gminy: Try­niec­kie Cen­trum Kul­tury, Zespół Szkół: Szkoła Pod­sta­wowa i Gim­na­zjum im. Św. J. Kan­tego w Tryńczy.
 • Sta­ro­stwo Powia­towe w Leżajsku
 • Miej­skie Zakłady Komu­nalne w Leżajsku
 • Miej­skie Zakłady Komu­nalne w Leżajsku
 • Urząd Mia­sta Lublin
 • Biuro Obsługi Miesz­kańca UM Lublin
 • Kon­fe­ren­cja pra­sowa w Fun­da­cji Ini­cja­tyw Menedżerskich
 • Fun­da­cja Szczę­śliwe Dzieciństwo
 • Urząd Mia­sta Świdnik
 • Warsz­taty doty­czące wdra­ża­nia uspraw­nień w urzę­dzie — Fun­da­cja Ini­cja­tyw Menedżerskich

Wszyst­kim oso­bom i insty­tu­cjom, które pomo­gły nam w reali­za­cji wizyty, dzie­ląc się swoją wie­dzą i doświadczeniem

Ser­decz­nie dziękujemy

Infor­ma­cję o wizy­cie gru­ziń­skich samo­rzą­dow­ców odno­to­wały lubel­skie media (prasa, radio, tele­wi­zja, por­tale internetowe).

http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20081023/AKTUALNOSCI/205219712

http://radioer.pl/informacje/2/7569/

http://www.um.lublin.pl/um/index.php?t=200&id=64084

« Wróć do listy aktualności