Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wizyta studyjna do Polski

W dniach 23 — 27 kwiet­nia 2013 r. odbyła się wizyta stu­dyjna do Polski

W wizy­cie uczest­ni­czyli przed­sta­wi­ciele przed­sta­wi­ciele rodzin­nych domów dziecka z obwodu wołyń­skiego, przed­sta­wi­ciele admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej (mia­sto Łuck) i rzą­do­wej (obwód wołyń­ski) oraz orga­ni­za­cji społecznych.

Celem wizyty było prze­ka­za­nie w aspek­cie prak­tycz­nym doświad­czeń pol­skich domów dziecka w pracy inno­wa­cyjną metodą wycho­waw­czą. Uczest­nicy odwie­dzili zarówno duże pla­cówki pro­wa­dzone przez pol­skie samo­rządy, jak rów­nież rodzinne domy dziecka oraz pla­cówki pro­wa­dzone przez pol­skie organizacje.

Ramowy pro­gram wizyty:

  • Dom dziecka typu rodzin­nego w Lublinie
  • Lubel­ski Urząd Woje­wódzki — Wydział Poli­tyki Społecznej
  • Semi­na­rium
  • Dom dziecka “Pogodny Dom” w Lublinie
  • Dom dziecka w Woli Gałęzowskiej
  • Wio­ski Dzie­cięce SOS w Kraśniku

Wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie na stro­nie www.fim.org.pl/svit

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany w ramach Pro­gramu Polsko-Amerykańskiej Fun­da­cji Wol­no­ści “Prze­miany w Regio­nie” — RITA reali­zo­wa­nego przez Fun­da­cję Edu­ka­cja dla Demo­kra­cji oraz Pro­gramu Study Tours to Poland.

 

 

 

« Wróć do listy aktualności