Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wizyta studyjna do Polski przedstawicieli z czterech rejonów Gruzji

W dniach 6 – 12 marca 2011 roku odbyła się wizyta stu­dyjna do Pol­ski przed­sta­wi­cieli orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych i samo­rzą­dów z 4 rejo­nów Gru­zji – koor­dy­na­to­rów pro­jek­tów w ramach mikro-grantów udzie­lo­nych przez Fundację.

Wizyta była dosko­nałą oka­zją do nawią­za­nia nowych part­nerstw i wymiany doświad­czeń pomię­dzy pol­skimi a gru­ziń­skimi orga­ni­za­cjami, a zara­zem moż­li­wo­ścią popu­la­ry­za­cji dzia­łań gru­ziń­skich NGO’s (zwłasz­cza a w per­spek­ty­wie Part­ner­stwa Wschod­niego). Gru­ziń­scy koor­dy­na­to­rzy odwie­dzili pol­skie insty­tu­cje sek­tora publicz­nego, poza­rzą­do­wego i komercyjnego

Już dziś możemy śmiało stwier­dzić, iż wizyta zaowo­co­wała nie tylko nawią­za­niem współ­pracy pomię­dzy pol­skimi i gru­ziń­skimi orga­ni­za­cjami, ale także real­nymi pomy­słami – pro­jek­tami do zre­ali­zo­wa­nia w nie­da­le­kiej przyszłości.

 

LISTA UCZESTNIKÓW WIZYTY:

Anton Khun­da­dze — Prze­wod­ni­czący Muni­cy­pa­li­tetu Cho­kha­tauri (Chokhatauri)

Sofo Siu­ka­eva — NGO Civic Cul­tu­ral Cen­ter + of Ter­jola (Terjola)

Zaza Tsint­sa­dze — NGO Youth Cen­ter Pro­gress (Chokhatauri)

Avtan­dil Ose­pa­ishvili — NGO Asso­cia­tion of Ter­ri­to­rial Autho­ri­ties (Chokhatauri)

Kakha­ber Loma­dze — NGO Stu­dent Youth Coun­cil (Ozurgeti)

Marina Kupa­ta­dze — NGO Samtskhe–Javakheti Media Cen­ter (Borjomi)

 

 RAMOWY PROGRAM WIZYTY:

 • Śro­do­wi­skowy Dom Samo­po­mocy w Jelnej
 • Zespół Szkół Tech­nicz­nych w Leżajsku
 • Gospo­dar­stwo wikliniarskie
 • Gospo­dar­stwo agroturystyczne
 • Zakład Kowal­stwa Arty­stycz­nego „APISO”
 • Sta­ro­stwo Powia­towe w Leżajsku
 • Urząd Mia­sta Lublin
 • Fun­da­cja “Roz­wiń Skrzydła”
 • Fun­da­cja Ini­cja­tyw Menedżerskich
 • Tele­wi­zja inter­ne­towa — ITVL.PL
 • Sto­wa­rzy­sze­nie Emaus
 • Fun­da­cja „Mię­dzy Nami”
 • Biuro Study Tours to Poland w Warszawie

 

« Wróć do listy aktualności