Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wizyta studyjna do Polski przedstawicielek organizacji pozarządowych z Tadżykistanu

W dniach 26 maja – 1 czerwca 2010 r. odbyła się wizyta stu­dyjna do Pol­ski przed­sta­wi­cie­lek orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych z Tadży­ki­stanu. Celem wizyty było wzmoc­nie­nie prze­kazu pol­skiego doświad­cze­nia z zakresu zarzą­dza­nia i par­ty­cy­pa­cji spo­łecz­nej (w tym w kon­tek­ście walki z ubó­stwem i wyklu­cze­niem społecznym).

Uczest­nicy wizyty poznali prak­tyczne aspekty zwią­zane ze współ­pracą admi­ni­stra­cji i NGO. W trak­cie pobytu przed­sta­wi­ciele tadżyc­kich NGO zapo­znali się ze struk­turą i funk­cjo­no­wa­niem pol­skich orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, sys­te­mem pomocy spo­łecz­nej w Pol­sce oraz roz­wią­za­niami z zakresu zarzą­dza­nia oraz par­ty­cy­pa­cji i moni­to­ringu spo­łecz­nego. Istotne były wizyty w urzę­dach admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej, które aktyw­nie współ­pra­cują z orga­ni­za­cjami poza­rzą­do­wymi (kon­sul­ta­cje, zle­ca­nie zadań, partnerstwa).

Ramowy pro­gram wizyty:

  • Sta­ro­stwo Powia­towe w Leżaj­sku: Powia­towe Cen­trum Pomocy Rodzinie
  • Targi Pracy w Leżajsku
  • Spe­cjalny Ośro­dek Szkolno – Wycho­waw­czy w Leżajsku
  • Śro­do­wi­skowy Dom Samo­po­mocy w Jelnej
  • Fun­da­cja Roz­wiń Skrzydła
  • Urząd Mia­sta Lublin
  • Sto­wa­rzy­sze­nie Emaus
  • Fun­da­cja Ini­cja­tyw Menedżerskich
  • Fun­da­cja Szczę­śliwe Dzieciństwo
  • Tele­wi­zja inter­ne­towa ITVL.PL

« Wróć do listy aktualności