Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wizyta studyjna 12–18 czerwca

Celem wizyty było zapo­zna­nie uczest­ni­ków się z funk­cjo­no­wa­niem pol­skiego sys­temu samo­rządu tery­to­rial­nego.  Pod­czas warsz­ta­tów wpro­wa­dza­ją­cych, pro­wa­dzo­nych przez Pawła Pro­kopa — pre­zesa FIM w pierw­szych dniach wizyty poru­szano tema­tykę pre­zen­tu­jącą struk­turę i zada­nia samo­rządu tery­to­rial­nego, klu­czowe pro­cesy zarząd­cze wystę­pu­jące w samo­rzą­dach oraz rolę i zada­nia  jed­no­stek pomocniczych.

Pod­czas pobytu grupa odwie­dzała jed­nostki pomoc­ni­cze w gmi­nach wiej­skich (sołec­twa) jak i rady dziel­nic (w samo­rzą­dach miej­skich) spo­tkała się z samo­rzą­dow­cami z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem. Celem spo­tkań z gmi­nami ucho­dzą­cymi za wzor­cowe z punktu widze­nia zarzą­dza­nia i współ­pracy z jed­nost­kami pomoc­ni­czymi było pozna­nie pol­skich doświad­czeń w zakre­sie współ­pracy samo­rządu z sołec­twami, orga­ni­za­cjami poza­rzą­do­wymi, par­ty­cy­pa­cji, zarzą­dza­nia oświatą i kulturą,

Uwień­cze­niem spo­tkań orga­ni­zo­wa­nych pod­czas wizyt był warsz­tat pod­su­mo­wu­jący w zakre­sie adap­ta­cji pol­skiego doświad­cze­nia do prak­tyki samo­rzą­do­wej Ukra­iny.
IMG_5163

« Wróć do listy aktualności