Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wizyta studentów z Ukrainy

Pro­jekt “Mło­dzie­żowa Stra­te­gia Roz­woju Obwo­dów Wschod­niej Ukrainy”

Przed­sta­wi­ciele ukra­iń­skich orga­ni­za­cji stu­denc­kich z obwodu char­kow­skiego, dnie­pro­pie­trow­skiego i połtaw­skiego gościli w Pol­sce w dniach 21 – 26.09.2014 r.

W trak­cie wizyty stu­dyj­nej uczest­nicy odwie­dzili pol­skie orga­ni­za­cje poza­rzą­dowe, które powstały na bazie stu­denc­kiej aktyw­no­ści, insty­tu­cje badawczo-rozwojowe, spo­tkali się ze śro­do­wi­skami aka­de­mic­kimi uczelni publicz­nych i pry­wat­nych (Uni­wer­sy­tet Marii-Curie Skło­dow­skiej, Wyż­sza Szkoła Przed­się­bior­czo­ści i Admi­ni­stra­cji) – wła­dzami uczelni, kołami nauko­wymi, samo­rzą­dami stu­denc­kimi. Ponadto w ramach wizyty zor­ga­ni­zo­wano spo­tka­nia z przed­sta­wi­cie­lami admi­ni­stra­cji i biz­nesu, któ­rzy swoją karierę roz­po­czy­nali od aktyw­no­ści studenckiej.

Dzięki temu zostało uka­zane sze­ro­kie spek­trum w jaki spo­sób bie­żące zaan­ga­żo­wa­nie osób mło­dych może w przy­szło­ści prze­kła­dać się na dzia­łal­ność na rzecz śro­do­wisk lokalnych.

W trak­cie wizyty nasi uczest­nicy bar­dzo szybko nawią­zali przy­ja­zne kon­takty z pol­skimi śro­do­wi­skami studenckimi.

Wizyta odbyła się w ramach pro­jektu “Mło­dzie­żowa Stra­te­gia Roz­woju Obwo­dów Wschod­niej Ukra­iny” współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków pro­gramu „Wspar­cie Demo­kra­cji” finan­so­wa­nego w ramach pro­gramu pol­skiej współ­pracy roz­wo­jo­wej Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych RP. Wspar­cia finan­so­wego udzie­liła rów­nież Pol­sko – Ame­ry­kań­ska Fun­da­cja Wol­no­ści za pośred­nic­twem pro­gramu Study Tours to Poland.

W czerwcu w Połta­wie prze­pro­wa­dzano warsz­taty oraz coaching orga­ni­za­cyjny dla 60 przed­sta­wi­cieli orga­ni­za­cji stu­denc­kich i rad mło­dzie­żo­wych z obwo­dów wschod­niej Ukra­iny (połtaw­skiego, char­kow­skiego i dnie­pro­pie­trow­skiego). W trak­cie zajęć roz­po­częto pracę nad Mło­dzie­żową Stra­te­gią Roz­woju Obwodu, która sta­no­wić będzie sub­stra­te­gię do głów­nej stra­te­gii roz­woju obwodu. W efek­cie rezul­tatu pro­jektu powstaną 3 sub­stra­te­gie mło­dzie­żowe, dla regionu połtaw­skiego, char­kow­skiego i dniepropietrowskiego.

 

« Wróć do listy aktualności